Catharina N.N.

-

Lebensdaten


17 NOV 1766

Heirat mit Joanny Gorgi HOFFMAN in Pankraz (Jitrava)

weitere Kinder

Anna Maria HOFFMAN, Anna Barbara HOFFMAN, Joanny Andreas HOFFMAN, Anna Rosina HOFFMAN

Weitere Informationen

Religion

kath.

Personentyp

Nebenlinie